Archiwa tagu: Kanały dystrybucji

Kanały dystrybucji

Kanały dystrybucji można podzielić na kanały bezpośrednie i pośrednie wykorzystujące pomoc ogniw pośredniczących. Przykłady rożnych rozwiązań w tym zakresie przedstawia rysunek.

Rys. Kanały dystrybucji.

Źródło: Altkorn J. „Podstawy Marketingu”, Kraków 1992

Działania dystrybucyjne sprowadzają się zatem do wyboru, właściwego z punktu widzenia producenta i oczekiwań nabywców, kanału dystrybucji. Specyficzne cechy jakimi odznacza się produkt targów ze względu na usługowy charakter powodują, że równie specyficzny charakter ma jego dystrybucja. Podstawą kształtowania polityki dystrybucji w oparciu o wybór wariantu kanału, są dwa kryteria:
– długości kanału,
– szerokości kanału.
Według kryterium długości wyróżnia się kanały pośrednie i bezpośrednie oraz związane z tym strategie dystrybucji pośredniej i bezpośredniej.
Kryterium szerokości dzieli z kolei kanały dystrybucji na szerokie i wąskie, przy czym szerokość należy rozumieć jako liczbę ogniw zatrudnionych na danym szczeblu dystrybucji.