Archiwum kategorii: Prace dyplomowe

Prace dyplomowe z marketingu

Argumenty przemawiające za Public Relations stosowanemu przez jednostki penitencjarne

Argumenty przemawiające za Public Relations stosowanemu przez jednostki penitencjarne:

 • tworzenie wizerunku więziennictwa i poszczególnych jednostek penitencjarnych nie może być pozostawione przeciwnikom, osobom nie znającym specyfiki SW, ani też przypadkom, przez, które rozumiem różne, często bardzo tragiczne wydarzenia jakie mogą zdarzyć się w zakładach.
 • dobrze prowadzone PR kształtuje pośrednio pozytywną atmosferę wychowawczą w jednostkach penitencjarnych.
 • dobrze prowadzone PR wzbogaca jednostki materialnie i poszerza zakres możliwości oddziaływania wychowawczego na osadzonych.
 • uprawianie PR buduje prestiż zawodu funkcjonariusza Służby Więziennej, czym wzmacnia odporność na stres i pośrednio kształtuje profesjonalizm i zadowolenie z wykonywanej pracy.
 • uprzednie uprawianie PR poszerzyło nasze patrzenie na własne problemy i pozwoliło na spokojne i bezkonfliktowe wprowadzenie nowych uregulowań Kodeksu Karnego Wykonawczego, a w szczególności przepisów rozdziału VII, który ustalił zakres uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń.
 • kadra kierownicza działów penitencjarnych, jak wykazano powyżej jest szczególnie dobrze przygotowana i predestynowana, na skutek zdobywanych doświadczeń, do wykonywania obowiązków wiążących się zarówno z kontaktami z mediami jak i innymi instytucjami współdziałającymi.
 • z upływem lat wypracowaliśmy swoiste narzędzia uprawiania PR, które w zasadzie nie odbiegają od teoretycznego i modelowego ich zdefiniowania, natomiast uwzględniają nasze realne możliwości i potrzeby oraz specyfikę instytucji.
 • ogromna liczba konkretnych przykładów utrwalonych przez jednostki penitencjarne więzi ze społeczeństwem, w pełni potwierdza zasadność stosowania PR jako najlepszego instrumentu kształtowania takich związków.

Uwzględniając wielość i ciężar gatunkowy argumentów przemawiających za prowadzeniem przez jednostki penitencjarne działalności PR, uznaję, że jest to sfera niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania nowoczesnej jednostki penitencjarnej. Stąd też należy z całą mocą domagać się jej usankcjonowania i wzmocnienia wydzieleniem specjalnych środków finansowych na ten cel, które winny pozostawać w dyspozycji każdego Dyrektora OISW, AŚ i ZK.

Marketing w transporcie

Marketing jako zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, służy osiąganiu przez firmę określonych celów działania. Głównym jednak celem używania technik marketingu jest uzyskanie przez przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej. Podstawą marketingu jest orientacja rynkowa występująca zwłaszcza w sytuacji konkurencji na rynku. W transporcie konieczność kierowania się orientacją rynkową wzrasta w miarę rozwoju transportu własnego. Przyjęcie orientacji rynkowej jako podstawy marketingu  oznacza, że faza badawcza rozpoczyna się nie od procesu produkcji, lecz od postępowania nabywców i popytu. Punktem wyjścia jest tu konsument i jego potrzeby. Kierowanie się orientacją rynkową w transporcie nakazuje więc systematyczne badania zachowań konsumentów na rynku usług transportowych oraz potrzeb przewozowych[1].

Systematycznie aktualizowana wiedza o konsumencie jest ważnym komponentem systemu informacji marketingowej przedsiębiorstwa w procesie budowy systemu zaspokajania potrzeb klienta – jako systemu pozwalającego zwyciężać konkurencję[2]. Konsumenci usług transportowych stanowią wyodrębniony krąg klientów z charakterystycznymi dla niego wymaganiami, oczekiwaniami i preferencjami.

Systemem informatycznym wspomagającym współpracę z klientami jest system CRM (Customer relationship management). System ten pozwala na zbadanie określonych potrzeb konkretnego klienta, daje możliwość przygotowania oferty odpowiadającej oczekiwaniom klienta w krótkim czasie. Wiadomo, że nabywcy usług transportowych poszukują wartości i zadowolenia oraz materialnego potwierdzenia ich jakości w znamionach zewnętrznych, takich jak: jakość i marka środków transportowych, kompetencje pracowników, wygląd punktów obsługi, dostępność do usług. Nabywcy usług pozostają lojalni wobec wypróbowanych usługodawców, a przez to zmniejszają swoją wrażliwość na zwyżki cen. Dlatego traktowanie klienta w sposób indywidualny będzie skłaniało nabywców do stałych zakupów.

Strategia marketingowa jest częścią kompleksowej  strategii firmy, ukierunkowanej na zdobycie stałej przewagi konkurencyjnej. Elementem strategii marketingowej każdego przedsiębiorstwa transportowego powinno być budowanie zadowolenia klienta dzięki wysokiej jakości świadczonych usług i kompetentnej obsłudze. Całkowita wartość usługi transportowej dla klienta jest sumą korzyści, jakich oczekuje on od nabytej usługi.

Podejmując decyzję nabycia usługi transportowej, każdy konsument używa indywidualnej argumentacji.  W praktyce marketingowej, w celu odpowiedniego kształtowania zachowań konsumenckich, a w szczególności dla celowego przekształcenia potencjalnych klientów w nabywców, przedsiębiorstwa transportowe mają do dyspozycji szereg instrumentów. Stanowi je bogata lista narzędzi możliwych do zastosowania w ramach prowadzonej polityki marketingu – mix. Przedsiębiorstwa transportowe maja w zasadzie znaczną swobodę w zakresie tego typu przedsięwzięć, aczkolwiek powinny uwzględniać swoje mocne i słabe strony.

Każda firma zorientowana rynkowo powinna zorganizować dopływ strumienia informacji marketingowej niezbędnej w procesie podejmowania decyzji marketingowych. Informacje marketingowe powinny tworzyć system obejmujący ludzi, wyposażenie oraz procedury zbierania, segregowania  i dystrybucji informacji niezbędnej w procesie podejmowania decyzji.

Elementami systemu informacji marketingowej są:

 • system wewnętrznych rejestrów i sprawozdań,
 • system obserwacji otoczenia,]
 • system informacji rządowej ,
 • system badań marketingowych.

Badania marketingowe służą najgłębszym analizom wybranych zagadnień. Można  je zdefiniować jako „ systematyczne planowanie, zbieranie, analiza i przekazywanie danych i informacji istotnych dla sytuacji marketingowej, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo”.

Gromadzenie i analizowanie posiadanych informacji, uzyskanych z rynku znacznie usprawnia stworzenie bazy danych. Bazę danych można tworzyć z pomocą powszechnie używanych programów komputerowych ( AKCESS, EXCEL) oraz z pomocą wyspecjalizowanych programów informatycznych pozwalających na bardziej dokładniejsze analizowanie danych. Bazy danych są podstawą nie tylko dla działań marketingowych. Wszystkie działania decyzyjne podejmowane są na podstawie posiadanej, pogrupowanej informacji. Posiadanie bazy danych umożliwia przede wszystkim szybki dostęp do informacji o towarze (usłudze), informacji finansowej, ułatwia obieg dokumentacji wewnątrz firmy i w relacjach z klientami, kontrolowanie sytuacji w firmie. W przypadku firm transportowych posiadanie bazy danych umożliwia segregowanie wszystkich klientów według określonych kryteriów (kraj, region, miasto; stały klient, nowy klient; udziały w rynku), grupowanie wszystkich obsługiwanych punktów załadunku i rozładunku, co w konsekwencji ułatwia formowanie tras przewozów, wyliczanie najbardziej optymalnych tras z punktu widzenia kosztów i czasu, umożliwia szybkie wyliczenie kosztów przewozu.

Popyt na usługi transportu jest determinowany oddziaływaniem wielu czynników. O wiele prostsze jest badanie popytu efektywnego odnoszącego się do rzeczywistych warunków oferowanych przez funkcjonujący  system transportu.

Do podstawowych sposobów zbierania informacji o popycie efektywnym w transporcie należą:

 • bezpośrednie liczenie pojazdów, pasażerów i ładunków,
 • rozprowadzenie ankiet oraz przeprowadzenie wywiadów[3].

Do taniego i powszechnego sposobu przeprowadzenia wywiadów, a zwłaszcza ankiet należy zaliczyć przeprowadzenie ich drogą elektroniczną. Jest to szybki sposób dotarcia do klienta i względnie tani. Poza tym nabywcy coraz częściej korzystają z poczty elektronicznej i Internetu, jeżeli chodzi o odpowiedzi na oferty dostawców. Ponieważ jest to tańsze od rozmów telefonicznych i mniej czasochłonne.

[1] Transport, red. T. Rydzkowski, str. 264

[2] Kotler Ph., Marketing, Gebether I S-ka, Warszawa 1994, s.32

[3] Rydzkowski T., Transport, op. cit., str.273

Istota strategii przedsiębiorstwa i jej główne komponenty

Wśród czynników decydujących o sukcesie firmy w gospodarce rynkowej prawie zawsze wymienia się właściwą strategię działania. Termin strategia, pochodzący od greckiego słowa ”strategos”, kojarzono przez wiele setek lat ze sztuką prowadzenia wojny. Pod pojęciem tym rozumiano odpowiednie przygotowanie, organizację i użycie posiadanych sił i środków w taki sposób, aby w warunkach istniejących możliwości i ograniczeń osiągnąć zamierzony cel[1].

Inny kierunek znaczenia pojęcia strategii zaobserwować można dopiero w ostatnim czterdziestoleciu, gdzie słowo strategia stało się popularne w takich dziedzinach ludzkiej aktywności, jak polityka i gospodarka.

Jeśli chodzi o gospodarkę, a ściślej rzecz ujmując o sposób prowadzenia firmy, to najważniejszą przyczyną rozpowszechnienia się tej dziedzinie terminu ”strategia” wydaje się być rosnącą niepewność w działalności gospodarczej oraz związane z nią ryzyko.

Samo pojęcia strategii jest różnie rozumiane, co rzutuje na jej sens praktyczny. Według P. Druckera strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i jej zmianie, jeżeli jest to konieczne[2]. (1)

Simon uważa strategię za ciąg… decyzji określających zachowanie w pewnym przedziale czasu[3]. (2)

Chandler interpretuje strategię jako proces określania długofalowych celów i zamierzeń organizacji oraz przyjęcia kierunków działania, a także alokacji zasobów koniecznych dla realizowania tych celów[4]. (3)

Według S. Tillesa strategia to zbiór celów i głównych przedsięwzięć organizacyjnych[5]. (4)

Cannon uważa, że strategie są zbiorem decyzji wskazujących kierunek działania, który musi być podjęty aby osiągnąć cele organizacji[6]. (5)

Learned określa strategie jako wzorzec zamierzeń, celów lub zadań oraz głównych planów i sposobów osiągania tych celów, który jest sformułowany w taki sposób, iż definiuje otoczenie ekonomiczno-techniczne, w jakim dana organizacja działa lub ma działać, oraz czym dana organizacja jest lub ma by[7]. (6)

Według H. Uyterboevena strategia zapewnia organizacji zarówno kierunek jak i koherencję działań i jest zbudowana w kolejnych etapach: profil strategiczny, prognoza strategiczna, określenie zasobów, eksploracja alternatywy strategicznych, testy spójności i ostatecznie wybór strategii[8]. (7)

Ackoff uważa, iż strategia dotyczy długofalowych celów i sposobów ich osiągania, które wpływają na system jako całość[9]. (8)

Według W. Gluecka strategia to całościowy, zintegrowany plan działania zapewniający, iż główne cele firmy będą osiągnięte[10]. (9)

Mintzberg określa strategię jako sposób kształtowania relacji pomiędzy organizacją i jej otoczeniem: spójnymi wzorcami w strumieniach decyzji organizacyjnych dotyczących otoczenia[11]. (10)

Według J. Bowera strategia ekonomiczna jest definiowana jako take dopasowanie możliwości organizacyjnych do szans, które określa pozycję organizacji w jej otoczeniu[12]. (11)

M Porter uważa, że istotą określania konkurencyjnej strategii jest zdefiniowanie relacji organizacji względem otoczenia[13]. (12)

Według J. Lorscha strategia to… strumień decyzji podejmowanych w pewnym okresie czasu przez naczelne kierownictwo, który analizowany jako całość ujawnia cele, które kierownictwo chce osiągnąć oraz środki, którymi się posługuje[14]. (13)

Uważna analiza przytoczonych powyżej definicji wykazuje wyraźnie dużą różnorodność w rozumieniu tego pojęcia. Niektóre definicje zawierają elementy wartościujące (w potocznym rozumieniu często strategia to sensowne działanie, prowadzące do sukcesu), podczas gdy inne są ich pozbawione. Strategia bywa definiowana ze względu na otoczenie, w jakim działa przedsiębiorstwo, ale także ze względu na wewnętrzne aspekty funkcjonowania (np. kulturę organizacyjną). Strategia definiowana jest często w konwencji celów i środków, ale także ze względu na koherencję, spójność decyzji i działań, którą można empirycznie stwierdzić i przetestować. Strategia bywa definiowana w kategoriach bardzo konkretnych (np. decyzji i działań), ale także w kategoriach znacznie mniej uchwytnych i odnoszących się do swoistego ”charakteru” czy też ”tożsamości” przedsiębiorstwa.

Dotychczas nie wyodrębniono żadnych ewidentnych kryteriów naukowych pozwalających uznać jedno podejście do problematyki strategii za uniwersalne, lepsze od innych. Każde z nich oferuje trochę inny opis i wyjaśnienie fenomenu strategii, każde podkreśla trochę inne elementy czy też procesy wzbogacające dzięki temu nasze rozumienie złożoności rzeczywistych działań przedsiębiorstwa. Każde podejście może stanowić dla menedżerów pewien układ odniesienia do konstruowania strategii dopasowanych do potrzeb zarówno konkretnego przedsiębiorstwa jak i jego ekip kierowniczych. Z tego, więc punktu widzenia można, co najwyżej mówić o takich układach odniesienia, które uzyskały większą popularność i takich, które nie są powszechnie stosowane w praktyce przedsiębiorstwa.

Można je zgrupować w cztery główne ujęcia[15]. Pierwsze z nich, chyba najbardziej popularne, to traktowanie strategii jako tworzenie i wykonanie planu działania. Drugie ujęcie podkreśla strategiczne znaczenie określenia pozycji przedsiębiorstwa względem otoczenia. Strategia jest związana przede wszystkim z usytuowaniem przedsiębiorstwa w otoczeniu. Trzecie ujecie traktuje strategię jako względnie trwały wzorzec działania przedsiębiorstwa, jako zbiór pewnych trwałych reguł, sposobów reakcji wspierany kulturą organizacyjną. Wreszcie czwarte podejście do strategii przedsiębiorstwa jest związane z podkreśleniem procesu samoidentyfikacji przedsiębiorstwa, odkrywaniem i kształtowaniem jego tożsamości, własnego ”ja”.

Porównanie lub wręcz utożsamianie procesu tworzenia strategii z rozsądnym planowaniem jest bodaj najczęściej występującym w literaturze problematyki ujęciem. Wyraźnie widać takie ujęcie w definicjach 3, 4, 5, 6, 8 czy 9. Punktem wyjścia jest zrozumienie faktu, że strategia powinna zapewnić osiągnięcie zbioru pożądanych celów (stanów), które mają małą szansę samoczynnego zaistnienia. Bez względu na różnorodność podejść do zagadnienia strategicznych celów przedsiębiorstwa badacze i praktycy koncentrują swoją uwagę na zmiennych czasu oraz profilu działania. Cele strategiczna są więc odpowiedzią na pytanie czym powinno i czym będzie być musiało przedsiębiorstwo w dalekiej przyszłości. Oczywiście wybór celów jest ograniczony zarówno możliwościami samego przedsiębiorstwa jak i przewidywanymi stanami otoczenia. Dlatego naturalnym uzupełnieniem procesu formułowania strategicznych celów jest diagnoza samego przedsiębiorstwa oraz prognoza stanu otoczenia.

Potraktowanie strategii jako procesu ukierunkowanego na sprecyzowanie pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu jest szczególnie widoczne w definicjach 6, 10, 11 oraz 12, a więc definicjach pochodzących z przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Najbardziej oczywistym przykładem strategicznego znaczenia pozycji przedsiębiorstwa względem otoczenia jest sytuacja… monopolisty. Dążenie do osiągnięcia pozycji monopolu może mieć szkodliwe konsekwencje gospodarcze, może być prawnie zabronione, tym niemniej jest to w wielu przypadkach znacznie bardziej opłacalna strategia niż najlepsze nawet plany działania w warunkach zaostrzonej konkurencji.

Określenie strategii jako wzorca działania sugeruje, że większość przedsiębiorstw działa w sposób uporządkowany aplikując standardowe procedury operacyjne lub reguły postępowania do odpowiednich sytuacji. Role organizacyjne, podsystemy, zakresy obowiązków i kompetencje, sposoby rozwiązywania standardowych i nie standardowych problemów kształtują się powoli i selektywnie. Te lepsze lub bardziej skuteczne są wzmacniane, gorsze rozwiązania z czasem są odrzucane. W działaniu przedsiębiorstwa pojawia się wzorzec lub wzorce. Nie są one narzucone, raczej tworzą je dziesiątki decyzji podejmowanych na przestrzeni dłuższego czasy, zgodnie z jakąś logiką tworząc rozpoznawalny dla uczestników przedsiębiorstwa i/lub otoczenia porządek. Takie ujęcie strategii jest widoczne w definicjach 2, 5, 7 oraz 13. Zwolennicy takiego ujęcia optują za poglądem, że w rzeczywistości przedsiębiorstwa wypracowują strategie, rozumiane jako wzorce postępowania, metodą prób i błędów, tworzeniem reguł i procedur, utrwalaniem norm i wartości.

[1] Takie znaczenie nadają strategii encyklopedie naukowe. Na przykład Websters New World Dietionary definiuje strategię jako ”naukę o planowaniu i kierowaniu operacjami militarnymi” (Cyt. wg Ch. Hill, G. Jones, , Strategic Management. An Integrated Approach, Houghton Mifflin Company, Boston 1992r. s.7)

[2] Drucker P. F., The Practice of Management, New York 1954r. s.17.

[3] Por. Simon H. A., Działanie administracji, Warszawa 1976r. s.163.

[4] Por. Chandler H. D., Strategy and Structure, The M. I. T. Press, Cambridge – Massachusetts 1962r. s.13

[5] Por. Tilles S., How to Evaluate Corporate Strategy, ”Harvard Business Review” July – August 1963r. s.12

[6] Por. Cannon J. T., Buiness Strategy and Policy, New York 1968r. s. 9.

[7] Por. Learned E. P., Christiansen R. C., Andrews K. R., Guth W. D., Business Polisy: Text and Cases, Homewood III, 1969r. s.15.

[8] Por. Uyterboeven H., Aekerman R., Rosenbluum J. W., Strategy and Organization, Homewood III, 1973r. s. 9-10.

[9] Por. Ackoff R.L., Redesigning the Future, New York 1974r. s.29

[10] Por. Glueck W., Business Polisy, Strategy Formation and Management Action, New York 1976r.s.3

[11] Por. Mintzberg H., The Structuring of Organization, Englewood Cliffs 1979r. s. 25.

[12] Por. Bower J. L., Business Polisy: Text and Cases, Naw York 1979r. s. 247.

[13] Por. Porter M., Competive Strategy, New York 1981r. s.3.

[14] Por. Lorsch J. W., Managing Culture: The Invisible Barrier to Strategic Change, California Mangament Review, Winter 1986r. s.8.

[15] Obłój K., Koncepcje strategii organizacyjnej,  ” Przegląd Organizacji” 1988r. nr 11 s.1-4.

Alfabetyczny katalog wybranych stron internetowych polskich księgarń

a.   Księgarń, sklepów internetowych i antykwariatów:

– Aaron

Oferta tej księgarni internetowej jest bardzo skromna. Obsługa witryny jest niewygodna, siermiężny projekt graficzny zniechęca, a jedyne co może się podobać, to krótkie recenzje.

– Akademicka

– Antykwariat Naukowy im. J.K. Żupańskiego

Jeden z niewielu antykwariatów prezentujących swoją ofertę na stronach internetowych. Wiele interesujących pozycji i kilka białych kruków.

– Antykwarait Rara Avis

– Bankowa

– Chip – Październik 1998 – „Kupuj inaczej”

– Edukacyjna Under The Bell

– Elefant

– EMPIK

Jest miejscem, gdzie trudno się nudzić. Tutaj nie tylko dokonujemy zakupu, ale również możemy przeczytać kilka nowinek związanych na przykład z autorem książki. Atrakcyjna szata graficzna, duża, często aktualizowana oferta i komfortowa obsługa. Ogromną wadą są skąpe recenzje i wysokie ceny. Mimo to w rankingu przeprowadzonym przez dwutygodnik Komputer Świat EMPIK zajął pierwsze miejsce.

– Internetowa księgarnia informatyczna wydawnictwa Helion

Internetowa księgarnia jednego z najlepszych polskich wydawnictw informatycznych.

– Feniks

Jest księgarnią, która dodatkowo handluje płytami CD, książkami mówionymi dla osób nie widomych. Ma też duży i prężnie działający dział Antykwariat. Wybór książek jest spory i trafny. Można ich spisy oglądać w postaci tematycznych list. Brakuje opisów produktów – sam tytuł i autor to za mało.

– Klub Książki Księgarni Krajowej

Typowy klub książki wysyłkowej. Zaletą są bardzo staranne opisy do każdej pozycji w katalogu. Brak konieczności dokonywania zakupów na przykład co miesiąc. Łatwy i przyjemny sposób obsługi. Jest też wada – wielkość oferty. Niecałe 1800 tytułów to bardzo mało.

– Klub Taniej Książki

Solidnie zaopatrzona księgarnia branżowa. Gdy poszukujemy książki z zakresu szeroko rozumianej informatyki, zdecydowanie powinniśmy się udać na te strony. Oferta jest duża. Atutem są obszerne omówienia najdroższych książek w każdym z działów tematycznych księgarni. Przeglądanie jej zawartości jest wygodne, dużym minusem jest brak regulaminu dokonywania zakupów. Brakuje wskazówek pomagających w korzystaniu z witryny.

– Księgarnia internetowa eXLibris

Książki dotyczące różnych tematów. Z rozwijanych menu można wybrać interesującą dziedzinę lub przeszukać półki wirtualnej księgarni według autora, tytułu lub tematu. Niestety, wybór utrudnia brak szczegółowych opisów pozycji.

– Księgarnia MEKA

Reklamuje się jako największa polska księgarnia internetowa. Ponad 700 tysięcy książek, które znajdują się w jej ofercie, na każdym robi wrażenie. Księgarnia ta współpracuje z witrynami z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Polskich książek można znaleźć niewiele.

– Księgarnia Pascal

Przewodniki, informatory, mapy, atlasy, poradniki medyczne, literatura informatyczna, książki dla dzieci i młodzieży. Przewodniki to podstawa oferty Pascala (polskie edycje angielskiego Gallimarda i amerykańskiego Let,s Go). Elementarz, a zarazem niezbędnik każdego turysty. Wybór odpowiedniej pozycji ułatwiają szczegółowe opisy, recenzje oraz fragmenty tekstów.

– Księgarnia techniczna w Krakowie S.C.

Internetowa witryna jednej z najlepszych księgarni technicznych w Polsce. W zakupach pomogą opisy książek, promocyjne ceny pozwolą zaoszczędzić trochę grosza, a wszystko możesz mieć nie ruszając się z fotela.

– Liber

– Merlin

Jeden z najlepszych polskich sklepów internetowych. Kupowanie w nim książek to duża przyjemność, przede wszystkim dzięki krótkim, ale zawsze obecnym recenzjom przy każdej pozycji w ofercie. Czasami poza opinią krytyka zatrudnionego przez Merlin, przeczytać możemy recenzję jednego z czytelników.

– Nepo

Księgarnia, która może nie wygląda może najlepiej, ale za to jest bardzo dobrze zaopatrzona. Akcje promocyjne, rabaty na tytuły określonych wydawców, krótkie opisy nowości – to atuty. Razi ascetyczna, surowa forma graficzna i niezbyt komfortowa obsługa.

– Net Book

– Ogólnopolskie Centrum Książki

W swojej ofercie ma 14 tys. tytułów. Prymitywny projekt graficzny, brak jakiejkolwiek pomocy w obsłudze witryny i regulaminu zakupów, żadnych recenzji i opisów (czasami tylko zdjęcie okładki i informacja o numerze katalogowym i wydawcy).

– Paragraf

– Wirtualny Sklep

Książki i płyty stanowią główną część oferty. Dokładne opisy oferowanych książek, notki biograficzne o autorach. Interesującym pomysłem jest tematyczny serwis informacyjny aktualizowany codziennie. Minusem jest brak instrukcji poruszania się po witrynie i lakoniczny regulamin zakupów.

– WKRA

b.  Bibliotek:

– Biblioteka Narodowa

Witryna największej i najważniejszej polskiej biblioteki. Informacje o instytucji, porady dla czytelników korzystających z jej zbiorów i udostępniona on line baza danych o zgromadzonych książkach (różne opcje przeszukiwania).

– Biblioteka sieciowa

Kopalnia wiedzy. Pełne wersje utworów literatury światowej i polskiej, liniki do polskich i zagranicznych stron biblioteczno-literackich.

– Biblioteki w Polsce

Na witrynie Biblioteki Głównej WSP w Krakowie. Skarbnica wiedzy dla bibliotekoznawców i szeregowych moli książkowych. Linki do polskich bibliotek uporządkowane według miast oraz do bibliotek sieciowych.

c.   Pozycji książkowych, organizacji oraz instytucji związanych z książką:

– Adam Mickiewicz. Pan Tadeusz

– El gaucho Martin Fierro

– Internetowy serwis książki

Często aktualizowany serwis literacki. Wiele interesujących informacji i linków do stron poświęconych literaturze.

– Książki OnLine

Internetowy katalog nowości wydawniczych. Można zamówić przysyłane e-mailem informacje o nowościach wydawniczych w wybranych przez siebie kategoriach.

– Lem Net

Raj dla lemologów i lemomaniaków. Wszystko o najlepszym polskim pisarzu saince fiction. Analizy twórczości.

– Literatura na świecie

– Mały Książę

Na tej stronie Mały Książę jest Wielkim Królem. Jeśli pożyczyłeś komuś książkę, a bardzo chcesz wrócić do ulubionych fragmentów, możesz przeczytać w Internecie, i to nie tylko po polsku, ale m.in. po francusku czy koreańsku.

– Pan Tadeusz

– Skarbnica literatury polskiej

Teksty wielu utworów literatury polskiej on line od średniowiecza do współczesności.

Alfabetyczny katalog wybranych stron internetowych polskich wydawnictw

– ABC

Prawniczy dom wysyłkowy. Znajdziemy tu elektroniczną wersję katalogu wydawniczego. Wydawnictwo na terenie kraju pokrywa koszty przesyłki.

– BIBUŁA Polskie wydawnictwo niezależne.

Działa od lutego 1998r. Witrynę prowadzi człowiek, który pragnie nawiązać współpracę z bibliofilami. Jego zamiarem jest stworzenie katalogu bibliotek mających powiązanie z Internetem.

– Buisness Press

Bieżący katalog nowości

– C.H Beck –

– Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

– Fogra

-Infor

– Krajowa Agencja Wydawnicza

– Kurtiak i Ley

– Lupus

– Medium

– Mikom

– Muza

– Nowa Era

– Ossolineum

– Press Publica

– Prima

– Prószyński i S-ka

– PZWL

– Read Me

– Rebis

– Semper

– Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Informator wydawniczy, katalog nowości, księgarnia internetowa jednego z najlepszych polskich wydawnictw.

– StudioEmka

– Universitas

– Vocatio

– W Drodze

– Wiedza i Życie

– WKiŁ

– WNT

– WSiP

 • Wydawnictwo Literackie

– Wydawnictwo PAN

– Wydawnictwo Naukowe PWN

Jeżeli bezskutecznie poszukujemy jakiejś naukowej książki w księgarniach, tu znajdziesz ją na pewno.

– Wydawnictwo POMONA

– Wydawnictwo Sejmowe

– Wydawnictwo UMCS

Słowniczek

ARPA(Advanced Research Projects Agency) – agencja Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych zajmująca się rozwojem nowych technologii i ich wykorzystaniem do celów wojskowych. W dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju standardów obowiązujących obecnie w sieci Internet i samego Internetu.

Cookie – metoda zachowywania informacji dotyczących preferencji klienta, a związanych z konkretną witryną WWW, którą ten klient odwiedza.

Formularz – standardowy sposób uzyskiwania informacji od klienta, dostępny na stronach WWW. Typowy formularz składa się z pól tekstowych, pól wyboru oraz zwykle dwóch przycisków.

Grupa wiadomości(newsgroup) – grupa tematyczna dostępna na specjalnym serwerze wiadomości(News Serwer), który umożliwia wysłanie listów do danej grupy oraz ich odczytanie przez użytkowników dysponujących programem o nazwie czytnik wiadomości news reader).

HTML(Hyper Text Markup Lanuage) – język etykiet służących do projektowania stron WWW.

ISP(Internet Service Provider) – dostarczyciel internetowych usług, czyli firma oferująca użytkownikom i innym firmom dostęp do Internetu i jego usług.

Lista dyskusyjna – adres poczty elektronicznej związany z automatycznym systemem do rozsyłania listów elektronicznych do osób, które uprzednio zapisały się na taką listę.

Logowanie – procedura umożliwiająca korzystanie z określonych usług w danym systemie komputerowym. Proces logowania inicjalizuje użytkownik przez wywołanie danej usługi, a następnie podanie odpowiedniego identyfikatora oraz tajnego hasła.

Poczta elektroniczna – jedna z podstawowych usług sieciowych umożliwiająca przesyłanie przesyłek elektronicznych do użytkowników posiadających własne skrzynki pocztowe.

Przeglądarka – program służący do oglądania stron udostępnianych na serwerach WWW. Najpopularniejszy obecnie przeglądarkami są Nescape Navigator oraz Internet Explorer.

Serwer – termin stosowany do programu oferującego określoną usługę w środowisku sieciowym.

Sieć komputerowa(computer network) – system komunikacyjny służący do przesłania danych pomiędzy połączonymi ze sobą na stałe komputerami i urządzeniami preferencyjnymi.

Strona domowa(home page) – główny dokument dostępny na serwerze WWW.

URL(Uniform Resource Lokator) – ujednolicony lokalizator zasobów dostępnych w Internecie. Najczęściej składa się z nazwy protokołu, adresu serwera oraz opcjonalnie numeru portu, nazwy katalogu i pliku.

Usenet – zbiór ponad piętnastu tysięcy grup tematycznych dostępnych na serwerach korzystających z protokołu NNTP do ich odbierania, prezentowania i wzajemnej wymiany.

Kto reklamuje się w Internecie? Księgarstwo polskie na stronach WWW

Pozycja polskich wydawnictw w Internecie

Użytkownik Internetu to najczęściej człowiek młody i wykształcony, student lub pracownik umysłowy. Jest to zatem bardzo atrakcyjny odbiorca dla wydawcy. Wciąż jednak niewielu edytorów zdaje sobie z tego sprawę. Swoje strony w Internecie ma obecnie ok.200 polskich wydawnictw (odsyłacze do większości z nich znajdziemy na stronie WWW firmy BMR (www.bmr.interkom.pl), która rejestruje 150 stron wydawnictw i 160 adresów poczty elektronicznej). W większości są to jednak strony bardzo prymitywne, często nie ukończone. Tylko nieliczni wydawcy prowadzą za pośrednictwem Internetu sprzedaż książek ( Prószyński i Spółka, Muza, ABC) czy publikują w sieci swój katalog i bieżące informacje o działalności firm. W większości strona WWW ogranicza się do adresu, telefonu firmy i nazwiska jej właściciela. Najciekawsze strony maja wydawnictwa informatyczne i prawnicze. Z dużych wydawnictw najlepsze strony mają Prószyński i Spółka oraz Muza. Gorzej przedstawiają się internetowe witryny WSiP i PWN.

Kształtowanie marki

Marka to „nazwa, termin, symbol, wzór lub kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji” [1]. Marka produktu pełni funkcję identyfikacyjną, promocyjną, informacyjną oraz gwarancyjną. Nazwa marki produktu powinna być krótka, łatwa do wymawiania w przypadku towarów eksportowych oraz powinna przyczyniać się do tworzenia dobrego image produktu. Zarówno image, jak również lojalność wobec marki mogą się wytworzyć wtedy, gdy konsumenci są świadomi występowania danej marki na rynku i pozytywnie kojarzą ją z określonymi produktami [2].

Z zasadami nadawania marki wiąże się decyzja, czy rozwijając działalność w nowych krajach Unii Europejskiej powinno sprzedawać się produkty pod dotychczasowymi różnymi markami, czy też należy wprowadzać jednolite euromarki. Decydując się na strategię wprowadzania euromarki, należy się zdecydować czy funkcję takiej marki na rynku UE będzie pełniła jedna z dotychczasowych marek, czy też lepiej wykreować nową markę [3].

Rysunek 1. Model tworzenia paneuropejskiej marki [4].

prace

Istnieją cztery podstawowe strategie marki:

Rysunek 2. Cztery strategie marki [5].

prace

Na rynkach krajów Unii Europejskiej strategie markowe mogą być zróżnicowane, ale istnieje szansa stosowania jednolitej, głównej idei psychologicznego różnicowania produktów za pomocą marki. W latach 1985 – 1990 agencja reklamowa Young & Rubicam przeprowadziła badanie dotyczące siły różnych marek na rynku europejskim. O sile marki stanowiły takie cechy, kojarzone z nią przez respondentów, jak zasięg rozpowszechniania marki, stopień jej znajomości przez nabywców, dynamizm i uznanie jej za najlepszą na danym rynku. W wyniku tych badań za najsilniejsze marki produktów przemysłowych na rynku europejskim uznano:

Rysunek 3. Czołowe marki europejskie [6].

prace


[1] Ph. Kotler, Marketing…, s. 410.

[2] W. Szymanowski, A. Wiśniewski, Marketing…, s. 13 – 14.

[3] A. Sznajder, Euromarketing…, s. 125.

[4] Tamże, s. 126.

[5] Ph. Kotler, Marketing…, s. 418.

[6] A. Sznajder, Euromarketing…, s. 129.

Promocja MMC Poland

MMC Poland korzysta przy prowadzeniu promocji z wyspecjalizowanych agencji reklamowych ( nie wiemy jakiej ) oraz z własnej firmy fotograficzno-reklamowej. Nie udostępniono nam materiałów dotyczących jakichkolwiek szczegółów. Sądząc jednak po niewielkiej ilości reklam w prasie motoryzacyjnej, bilbordów nie ma tych informacji zbyt wiele. Nie mniej sądząc z reklam prezentowanych ( nielicznie ) w prasie, TV i na bilbordach są to przedruki z reklam zagranicznych, charakteryzujących się daną estetyką wykonania. Nie mniej nie są one zbytnio dostosowane do polskich realiów i uwarunkowań kulturowych.

Przykłady prowadzenia sprzedaży przez Internet

Największe zmiany w procesie sprzedaży zachodzą w działalności rynkowej firm wydawniczych i tworzących oprogramowanie, a w przyszłości dotkną rozrywki i usług, szczególnie ubezpieczeniowych i banków. Coraz liczniejsze są przykłady internetowej sprzedaży wszelkich produktów dostępnych w klasycznym handlu.

Jednym z najbardziej dochodowych przedsięwzięć w Internecie jest pierwsze wirtualne kasyno. Minimalne są koszty przy porównaniu z kasynami tradycyjnymi wynajmującymi pomieszczenia w luksusowych hotelach. Prócz ruletki i Black Jacka można obejrzeć pokazy erotyczne, wejść do jaskini potwora i średniowiecznego miasta. Stałe konto posiada prawie 30 tysięcy graczy wydających średnio po 100 dolarów tygodniowo. Kasyno cieszy się tak wielką popularnością, że założyciel – B.Eugene liczy docelowo na pół miliona graczy.

Sprzedaż wydawnictw jest prawdopodobnie najlepiej rozwiniętą obecnie aktywnością komercyjną w Internecie. Założona w Seattle internetowa księgarnia Amazon Books, bodajże największa na Ziemi, posiada w ofercie 1.1 miliona tytułów. Zatrudniając 70 pracowników planuje osiągnąć obrót 1 miliona dolarów w 2000 roku przy utrzymaniu aktualnego miesięcznego wzrostu sprzedaży o 34%. Brytyjska księgarnia Internet Book Shop posiada w katalogu 120 tysięcy tytułów i dostarcza klientom wybrane pozycje w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia (na terenie Wielkiej Brytanii). Polskie książki można zamówić na WWW w Księgarni Nepo a albumy w Wydawnictwie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Bardzo aktywnie rozwijają się wirtualne wydania prasy. W USA wersje internetowe mają wszystkie liczące się magazyny poza Newsweekiem. Polskie media drukowane również coraz częściej można czytać na ekranach. Agencja BOSS wydaje wraz z The Polish World biuletyn informacyjny „Business News from Poland” (http://www.polska.net.bnt/), subskrypcja kosztuje 490$ rocznie. Dostępny jest jeden z największych polskich dodatków telewizyjnych – „Nowy Tele Program” , jak twierdzi firma QdNet, która przygotowała te strony, będzie to największy tego typu serwis w Europie. Także inne media wykorzystują już Internet do transmisji – można słuchać stacji radiowych nadających w sieci, na przykład warszawskie Radio Jazz. Jako jedna z pierwszych telewizji Internet aktywnie zaczęła wykorzystywać stacja NBC wspierając swój tradycyjny program interaktywnym kontaktem z widzami.

Sprzedaż oprogramowania przez Internet jest najłatwiejsza do zorganizowania wśród wszystkich produktów. Sprzedaż oprogramowania przez Internet nie nastręcza też trudności z prezentacją i dystrybucją produktu, jak ma to miejsce przy dobrach fizycznych oferowanych w cybernetycznych sklepach. Wszystkie duże firmy produkujące oprogramowanie oferują je w sieci, jako przykład można wymienić Microsoft i Netscape. Dzięki rozpowszechnieniu Internetu dostęp do rynku z pominięciem tradycyjnej dystrybucji uzyskało także tysiące programistów, którzy oferują własne, często bardzo ciekawe aplikacje.

W przypadku sprzedaży ubezpieczeń działanie za pośrednictwem WWW oznacza przede wszystkim spadek kosztów o 20-30%, co według szacunków firmy Datamonitor doprowadzi w 1999 roku do sprzedaży 1% ubezpieczeń osobistych w Europie i 1,8% w USA przez Internet.

Duże zainteresowanie wykorzystaniem Internetu do sprzedaży swych usług wykazują banki, które jako instytucje skomputeryzowane uzyskałyby przez połączenie z systemem tworzącym wirtualne okienko kasowe nowy kanał dystrybucji. W Stanach Zjednoczonych jest ponad 11 milionów użytkowników osobistych programów wspomagających domowe finanse, równocześnie coraz więcej gospodarstw jest podłączonych do Internetu. Oczywiste jest, że będą oni chcieli za pośrednictwem domowego komputera, programu zarządzającego wydatkami oraz Internetu korzystać ze swego konta bankowego.

Według ocen firmy konsultingowej Booz-Allen&Hamilton usługi bankowe w Internecie mogą do 2000 roku stać się zagrożeniem dla tradycyjnych banków. Największe problemy napotkają duże banki, gdyż integracja usług tradycyjnych z intrenetowymi pociąga wyższe koszty niż założenie wirtualnego banku. Decydujące znaczenie dla rozwoju sektora bankowego w Internecie będą mieć jednak szybkość i niskie koszty internetowych transakcji, co widać na poniższym zestawieniu.

Tabela 6. Koszty transakcji bankowych w zależności od formy obsługi

forma obs³ugi koszt w USD
transakcja tradycyjna w oddziale banku 1.08
transakcja przez telefon 0.54
transakcja z wykorzystaniem oprogramowania banku 0.26
transakcja przez telefon 0.13

Źródło: T.Kulisiewicz Kabelkiem do banku „PCKurier” 29.08.1996, s.95

Poważną przeszkodą jest jednak brak pewnego systemu płatniczego dostosowanego do Internetu i akceptowanego przez wszystkich uczestników, oferujących nie tylko usługi bankowe, ale ogólnie finansowe. Rosnące obroty w sieci doprowadziły do bardzo aktywnych badań finansowanych przez sektor bankowy nad opracowaniem takiego systemu. Niewątpliwie będzie to czynnik ważny dla pełnego rozkwitu handlu w Internecie.

Na WWW można dokonać zakupu dóbr fizycznych w sklepach będących odpowiednikami tradycyjnych punktów sprzedaży detalicznej – od sklepów specjalistycznych po wielkopowierzchniowe. Z reguły dostawa realizowana jest przesyłką pocztową, choć istnieją już firmy prowadzące dystrybucję towarów zakupionych w swym wirtualnym sklepie. W sklepach specjalistycznych, obecnych na WWW, zakupów dokonuje się poprzez wybór z listy produktów, zdjęć, fragmentów utworów lub filmów i zaznaczanie kolejnych pozycji. W sklepach o rozbudowanym asortymencie klient najczęściej porusza się między wirtualnymi półkami odpowiednikiem wózka sklepowego, do którego „wkłada” wybrane towary. Kolejne działy asortymentowe umieszczone są na oddzielnych stronach, pomiędzy którymi poruszanie się ułatwia system wzajemnych połączeń. Po zakończeniu procesu wyboru wystawiany jest rachunek i płatność realizowana jest przez podanie numeru karty kredytowej albo przy odbiorze przesyłki. Przykłady sklepów oferujących na WWW książki i płyty CD zostały zamieszczone w poprzednim punkcie tego rozdziału. Uzupełnieniem jest wymienienie sklepów innych branż zawartych w spisie adresów na końcu opracowania.

Powyższe przykłady prezentują sklepy specjalistyczne, interesujące jest też funkcjonowanie internetowych supersamów. W ofercie FreeShop On-line znajduje się oprogramowanie, prasa popularna i specjalistyczna, książki, wydawnictwa muzyczne i multimedialne oraz informacje finansowe. Wybrane pozycje dostarczane są Internetem lub pocztą. Własną dystrybucję posiada natomiast Peapod Inc.- internetowy supersam spożywczy. Nabywcy wybierają towar na wirtualnych półkach lub przez podanie marki czy kategorii, natomiast pracownicy Peapod Inc. kupują je w normalnych sklepach współpracujących z firmą i dostarczają do domu w ciągu 90 minut. Warto wspomnieć też inne supersamy działające na WWW: CatalogSite, Internet Shoping Network, L.L.Bean.

Przykłady firm, które już wykorzystują Internet jako nowe narzędzie sprzedaży powinny stanowić zachętę dla polskiego handlu. Obecnie możliwości korzystania z oferty zagranicznych wirtualnych sklepów są w Polsce małe, bo niska jest popularność kart kredytowych i ograniczone są możliwości rozliczeń przez zaliczenie pocztowe z zagranicznymi podmiotami. Stwarza to szansę zdobycia doświadczenia i pozycji, gdy nie ma jeszcze silnej, zachodniej konkurencji.